Литература

Материјал неопходан за припрему кандидата за решавање теста
Јавноздравствени значај превенције злоупотребе алкохола

PDF Презентација: Јавноздравствени значај превенције злоупотребе алкохола


2.    Г. Тамбурковски, А. Андрић и остали. Програм превенције настанка хроничних незаразних болести у Београду. Градски завод за јавно здравље Београд, 2023. Доступно на:

https://www.zdravlje.org.rs/publikacije/Istrazivanja/Program%20prevencije%20nastanka%20HNO/PROGRAM-prevencije-nastanka-HNO-u-Beogradu.pdf

3.    Истраживање здравља становништва Србије 2019. Београд: ОМНИА БГД, 2021. Доступно на:

https://www.batut.org.rs/download/publikacije/ZdravljeStanovnistva2019.pdf

4.    Истраживање здравље младих: Положај и потребе младих у Републици Србији, 2021, Београд Кровна организација младих Србије-КОМС (доступно на: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://koms.rs/wp-content/uploads/2021/12/Istrazivanje-Zdravlje-mladih-.pdf)

5.    Ramos Vera C., Serpa barientos A. at all, Consumption of Alcoholic Beverages Associated With Physical Health Status in Adults: Secondary Analysis of the Health Information National Trends Survey Data доступно на : https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/21501319211066205

6.    Oluwasegun Ayenigbara I., Chronic Alcohol Use and Accompanying Noncommunicable Diseases; Croat Nurs J. 2020; 4(2): 227-242; доступно на: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://hrcak.srce.hr/file/360510

Последња измена: Monday, 18. March 2024., 11:45