Литература

Материјал неопходан за припрему кандидата за решавање теста

Законодавни оквир контроле дувана у Србији - између јавног здравља и дуванске индустрије

PDF Презентација: Контрола дувана у Србији - законодавни оквир

1.    Закон о заштити становнштва од дуванског дима https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2010/30/6/reg

2.    Закон о дувану http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2005/101/13/reg

3.    Закон о оглашавању: https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2016/6/4/reg


4.    Закон о акцизама https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-akcizama.html
 
5.    Закон о заштити потрошача https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_potrosaca.html
 
6.    Стратегија контроле дувана https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/strategija/2007/8/2/reg

7.    Истраживање здравља становништва Србије 2019. Београд: OMNIA BGD, 2021. Доступно на: https://www.batut.org.rs/download/publikacije/ZdravljeStanovnistva2019.pdf 

8.    Истраживање о ефектима и ставовима у вези са Законом о заштити становништва од изложености дуванском диму – поређење резултaта oд 2010. до 2019. године. http://www.batut.org.rs/download/izdvajamo/PoredjenjeRezultata2010-2019.pdf

9.    Eвропско школско истраживање о употреби психоактивних супстанци међу ученицима у Србији 2019. Доступно на: https://www.batut.org.rs/download/izdvajamo/EvropskoSkolskoIstrazianje2019.pdf

10.    Глобално истраживање употребе дувана код младих 13-15 година у Србији 2017. године http://www.batut.org.rs/download/izdvajamo/GYTS%202017%20kljucni%20rezulatati.pdf

11.    Exposure to Point-of-Sale Marketing of Cigarettes and E-Cigarettes as Predictors of Smoking Cessation Behaviors  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6610161/

12.    World Bank Blogs. Patricio V. Marquez. Taxation: Most effective but still the least-used tobacco control measure. July 2017. Доступно на:  https://blogs.worldbank.org/health/taxation-most-effective-still-least-used-tobacco-control-measure#:~:text=Raise%3A%20Raising%20taxes%20to%20increase,used%20tobacco%20control%20measures%20globally

13.    Eкономски аспекти контроле дувана и емпиријски налази у Србији. Јован Зубовић, Михајло Ђукић, Оливера Јовановић. Институт економских наука, Београд, 2020.


Последња измена: Thursday, 1. September 2022., 10:57